Từ điển Việt Anh online

binh bộ tiếng Anh là gì?

binh bộ nghĩa tiếng Anh


[binh bộ]
 (từ cũ, nghĩa cũ) Ministry of War in feudal Vietnam

(từ cũ, nghĩa cũ) Ministry of War in feudal Vietnam


US UK