Từ điển Việt Anh online

binh cách tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[binh cách]
 weapons, arms