Từ điển Việt Anh online

binh công xưởng tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[binh công xưởng]
 arsenal