Từ điển Việt Anh online

binh cơ tiếng Anh là gì?

binh cơ nghĩa tiếng Anh


[binh cơ]
 (từ cũ, nghĩa cũ) strategy; military strategy

(từ cũ, nghĩa cũ) strategy


US UK