Từ điển Việt Anh online

binh chế tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[binh chế]
 military system