Từ điển Việt Anh online

binh chế tiếng Anh là gì?

binh chế nghĩa tiếng Anh


[binh chế]
 military system

military system


US UK