Từ điển Việt Anh online

binh dịch tiếng Anh là gì?

binh dịch nghĩa tiếng Anh


[binh dịch]
 (từ cũ, nghĩa cũ) military service, compulsory military service

(từ cũ, nghĩa cũ) military service, compulsory military service


US UK