Từ điển Việt Anh online

binh gia tiếng Anh là gì?

binh gia nghĩa tiếng Anh


[binh gia]
danh từ
 military (man, strategist, etc.)

danh từ


US UK