Từ điển Việt Anh online

binh gia tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[binh gia]
danh từ
 military (man, strategist, etc.)