Từ điển Việt Anh online

binh họa tiếng Anh là gì?

binh họa nghĩa tiếng Anh


[binh họa]
 (từ cũ, nghĩa cũ) Scourge of war.

(từ cũ, nghĩa cũ) Scourge of war.


US UK