Từ điển Việt Anh online

binh hỏa tiếng Anh là gì?

binh hỏa nghĩa tiếng Anh


[binh hỏa]
 war, warfare, fire and sword (như binh lửa)

war, warfare, fire and sword (như binh lửa)


US UK