Từ điển Việt Anh online

binh hỏa tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[binh hỏa]
 war, warfare, fire and sword (như binh lửa)