Từ điển Việt Anh online

binh khí tiếng Anh là gì?

binh khí nghĩa tiếng Anh


[binh khí]
danh từ
 arms, weapons, war material
 phát huy tác dụng của binh khí
 to make the most of weapons

danh từ


US UK