Từ điển Việt Anh online

binh lương tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[binh lương]
 war supplies