Từ điển Việt Anh online

binh lương tiếng Anh là gì?

binh lương nghĩa tiếng Anh


[binh lương]
 war supplies

war supplies


US UK