Từ điển Việt Anh online

binh lược tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[binh lược]
 (từ cũ, nghĩa cũ) strategy