Từ điển Việt Anh online

binh lược tiếng Anh là gì?

binh lược nghĩa tiếng Anh


[binh lược]
 (từ cũ, nghĩa cũ) strategy

(từ cũ, nghĩa cũ) strategy


US UK