Từ điển Việt Anh online

binh lửa tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[binh lửa]
 như binh hoả