Từ điển Việt Anh online

binh nghiệp tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[binh nghiệp]
 military career; soldiering