Từ điển Việt Anh online

binh nhì tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[binh nhì]
 (quân sự) private