Từ điển Việt Anh online

binh nhì tiếng Anh là gì?

binh nhì nghĩa tiếng Anh


[binh nhì]
 (quân sự) private

(quân sự) private


US UK