Từ điển Việt Anh online

binh nhất tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[binh nhất]
 (quân sự) private first class