Từ điển Việt Anh online

binh nhất tiếng Anh là gì?

binh nhất nghĩa tiếng Anh


[binh nhất]
 (quân sự) private first class

(quân sự) private first class


US UK