Từ điển Việt Anh online

binh nhu tiếng Anh là gì?

binh nhu nghĩa tiếng Anh


[binh nhu]
danh từ
 army ordnance, military supplies, war supplies

danh từ


US UK