Từ điển Việt Anh online

binh nhung tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[binh nhung]
 arm, weapon
 war, warfare