Từ điển Việt Anh online

binh pháp tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[binh pháp]
 art of war
 Sách dạy binh pháp
 A book teaching the art of war