Từ điển Việt Anh online

binh phí tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[binh phí]
danh từ
 military spending, military expenses