Từ điển Việt Anh online

binh phí tiếng Anh là gì?

binh phí nghĩa tiếng Anh


[binh phí]
danh từ
 military spending, military expenses

danh từ


US UK