Từ điển Việt Anh online

binh phục tiếng Anh là gì?

binh phục nghĩa tiếng Anh


[binh phục]
danh từ
 uniform, service uniform, military uniform

danh từ


US UK