Từ điển Việt Anh online

binh phục tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[binh phục]
danh từ
 uniform, service uniform, military uniform