Từ điển Việt Anh online

binh quyền tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[binh quyền]
danh từ
 military power
 nắm giữ binh quyền
 to hold military power