Từ điển Việt Anh online

binh quyền tiếng Anh là gì?

binh quyền nghĩa tiếng Anh


[binh quyền]
danh từ
 military power
 nắm giữ binh quyền
 to hold military power

danh từ


US UK