Từ điển Việt Anh online

binh sĩ tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[binh sĩ]
danh từ.
 soldier, men, troops, fighter, serviceman