Từ điển Việt Anh online

binh thư tiếng Anh là gì?

binh thư nghĩa tiếng Anh


[binh thư]
danh từ
 book on warfare; military manual; war manual

danh từ


US UK