Từ điển Việt Anh online

binh thư tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[binh thư]
danh từ
 book on warfare; military manual; war manual