Từ điển Việt Anh online

binh thuyền tiếng Anh là gì?

binh thuyền nghĩa tiếng Anh


[binh thuyền]
 (từ cũ, nghĩa cũ) warship, man-of-war

(từ cũ, nghĩa cũ) warship, man-of-war


US UK