Từ điển Việt Anh online

binh thuyền tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[binh thuyền]
 (từ cũ, nghĩa cũ) warship, man-of-war