Từ điển Việt Anh online

binh uy tiếng Anh là gì?

binh uy nghĩa tiếng Anh


[binh uy]
 military prestige

military prestige


US UK