Từ điển Việt Anh online

binh uy tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[binh uy]
 military prestige