Từ điển Việt Anh online

binh vụ tiếng Anh là gì?

binh vụ nghĩa tiếng Anh


[binh vụ]
 (từ cũ, nghĩa cũ) military affairs

(từ cũ, nghĩa cũ) military affairs


US UK