Từ điển Việt Anh online

công binh xưởng tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

  • binh công xưởng
  • công binh xưởng