Từ điển Việt Anh online

bo tiếng Anh là gì?

bo nghĩa tiếng Anh


[bo]
 (kỹ thuật) board
 Bo CPU/ hệ thống
 CPU/systems board

(kỹ thuật) board


US UK