Từ điển Việt Anh online

bo tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bo]
 (kỹ thuật) board
 Bo CPU/ hệ thống
 CPU/systems board