Từ điển Việt Anh online

bo bíu tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bo bíu]
 straitened