Từ điển Việt Anh online

bo bíu tiếng Anh là gì?

bo bíu nghĩa tiếng Anh


[bo bíu]
 straitened

straitened


US UK

['streitnd]
 (to be in straitened circumstances) túng thiếu; túng quẫn