Từ điển Việt Anh online

bom đạn tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bom đạn]
 lethal weapons; (nghĩa bóng) war