Từ điển Việt Anh online

bom đạn tiếng Anh là gì?

bom đạn nghĩa tiếng Anh


[bom đạn]
 lethal weapons; (nghĩa bóng) war

lethal weapons


US UK