Từ điển Việt Anh online

bom A tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bom A]
 A-bomb