Từ điển Việt Anh online

bom bươm bướm tiếng Anh là gì?

bom bươm bướm nghĩa tiếng Anh


[bom bươm bướm]
 butterfly bomb

butterfly bomb


US UK