Từ điển Việt Anh online

bom bươm bướm tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bom bươm bướm]
 butterfly bomb