Từ điển Việt Anh online

bom bay tiếng Anh là gì?

bom bay nghĩa tiếng Anh


[bom bay]
 flying bomb; doodlebug

flying bomb


US UK

['flaiiη'bɔm]
danh từ
 bom bay
 máy bay không người lái mang đầu đạn