Từ điển Việt Anh online

bom cháy tiếng Anh là gì?

bom cháy nghĩa tiếng Anh


[bom cháy]
 incendiary bomb; fire-bomb

incendiary bomb


US UK