Từ điển Việt Anh online

bom cháy tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bom cháy]
 incendiary bomb; fire-bomb