Từ điển Việt Anh online

bom hoá học tiếng Anh là gì?

bom hoá học nghĩa tiếng Anh


[bom hoá học]
 chemical bomb

chemical bomb


US UK