Từ điển Việt Anh online

bom hoá học tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bom hoá học]
 chemical bomb