Từ điển Việt Anh online

bom khinh khí tiếng Anh là gì?

bom khinh khí nghĩa tiếng Anh


[bom khinh khí]
 hydrogen bomb; H-bomb

hydrogen bomb


US UK

['haidrədʒən'bɔm]
danh từ
 bom H, bom hyđrô, bom khinh khí