Từ điển Việt Anh online

bom khinh khí tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bom khinh khí]
 hydrogen bomb; H-bomb