Từ điển Việt Anh online

bom lân tinh tiếng Anh là gì?

bom lân tinh nghĩa tiếng Anh


[bom lân tinh]
 phosphorous bomb

phosphorous bomb


US UK