Từ điển Việt Anh online

bom lửa tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bom lửa]
 xem bom cháy