Từ điển Việt Anh online

bom nổ chậm tiếng Anh là gì?

bom nổ chậm nghĩa tiếng Anh


[bom nổ chậm]
 time bomb; delayed-action bomb

time bomb


US UK