Từ điển Việt Anh online

bom nổ chậm tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bom nổ chậm]
 time bomb; delayed-action bomb