Từ điển Việt Anh online

bom nguyên tử tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bom nguyên tử]
 atom bomb; atomic bomb; A-bomb
 Chỉ có bom nguyên tử mới mở được cái rương này ra
 The only thing that would open this trunk is an atomic bomb