Từ điển Việt Anh online

bom phóng tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bom phóng]
 rocket bomb