Từ điển Việt Anh online

bom phóng tiếng Anh là gì?

bom phóng nghĩa tiếng Anh


[bom phóng]
 rocket bomb

rocket bomb


US UK