Từ điển Việt Anh online

bom từ trường tiếng Anh là gì?

bom từ trường nghĩa tiếng Anh


[bom từ trường]
 magnetic bomb

magnetic bomb


US UK