Từ điển Việt Anh online

bom từ trường tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bom từ trường]
 magnetic bomb