Từ điển Việt Anh online

bom thư tiếng Anh là gì?

bom thư nghĩa tiếng Anh


[bom thư]
 letter-bomb
 Bom thư: Chất nổ bọc trong phong bì gửi đến một nạn nhân cụ thể
 Letter-bomb: An explosive mailed in an envelope to a designated victim

letter-bomb


US UK