Từ điển Việt Anh online

bon bon tiếng Anh là gì?

bon bon nghĩa tiếng Anh


[bon bon]
 xem bon; bowl
 xe đạp xuống dốc bon bon
 the bicycle coasted smoothly down the slope

xem bon


US UK