Từ điển Việt Anh online

bong bóng tiếng Anh là gì?

bong bóng nghĩa tiếng Anh


[bong bóng]
danh từ.
 bladder
 bong bóng cá
 swimming-bladder
 bong bóng lợn
 pig bladder
 balloon
 chiếc bong bóng hồng
 pink balloon
 bubble
 thổi bong bóng xà phòng
 to blow soap bubbles

danh từ.


US UK