Từ điển Việt Anh online

bong gân tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[bong gân]
 to suffer from a sprain/wrench