Từ điển Việt Anh online

buôn chuyến tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[buôn chuyến]
 to trade from afar