Từ điển Việt Anh online

buôn chuyến tiếng Anh là gì?

buôn chuyến nghĩa tiếng Anh


[buôn chuyến]
 to trade from afar

trade from afar


US UK