Từ điển Việt Anh online

buôn dân bán nước tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[buôn dân bán nước]
 to sell one's country down the river; to betray one's country; to be a traitor to one's people and country