Từ điển Việt Anh online

buôn gánh bán bưng tiếng Anh là gì?

Tra từ điển tiếng Anh - từ điển Anh Việt

[buôn gánh bán bưng]
 to be a pedlar/hawker